โปรโมชั่น O Plus+

โปรโมชั่น O Plus+
ช้อปสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไป ต่อเนื่องกัน 6 เดือน รับคะแนนแทนเงินสดรวม 3,000 คะแนน
1 คะแนน ใช้เป็นเงินสด 1 บาท

O Plus Program: โปรแกรม โอ พลัส (+) คืออะไร?
เมื่อคุณช้อปสินค้าที่ โอ ช้อปปิ้ง ทุกช่องทาง ครบ 2,000 บาทขึ้นไป ต่อเนื่องกัน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 คุณจะได้รับคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นทุกเดือน และคุณสามารถใช้คะแนนสะสม ที่ได้รับมาใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสด (1 คะแนน = 1 บาท) สำหรับการซื้อสินค้าที่โอ ช้อปปิ้ง ได้ทุกช่องทาง และทุกรายการสินค้า ซึ่งเราเรียกระบบคะแนนสะสม ใช้แทนเงินนี้ว่า “Mileage Point”

เงื่อนไขการได้รับคะแนนแทนเงินสด (Mileage Point)
• ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นนี้ คือ ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากโอช้อปปิ้ง ทุกช่องทางการสั่งซื้อ และมียอดสั่งซื้อสะสมครบ 2,000 บาทขึ้นไป ในเดือนที่ 1 และ ครบ 2,000 บาท ต่อเนื่องในเดือนที่ 2 (ยอดสั่งซื้อคือยอดสั่งซื้อหลังหักส่วนลด)
• หากซื้อไม่ต่อเนื่อง จะต้องเริ่มต้นนับเดือนที่ 1 ใหม่.
• ส่วนลด (Mileage) จะโอนโดยอัตโนมัติทุกเดือนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ยอดซื้อเดือนที่ 2 ครบ 2,000 บาท และสถานะการจัดส่งเสร็จสมบรูณ์
• ส่วนลด (Mileage Point ) มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับ
• หากมีการยกเลิกหรือคืนสินค้า ระบบจะดำเนินการตัดคะแนนอัตโนมัติ
• ลูกค้าสามารถเช็คสถานะ โอ พลัส ได้เอง จากเมนู my O Plus

การคำนวณช่วงเวลาการอนุมัติคะแนนแทนเงินสด (Mileage Point)
ตัวอย่าง เช่น ในเดือนกรกฎาคม 59 คุณซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไป และในเดือนสิงหาคม 59 วันที่ 2 คุณสั่งซื้อสินค้า ยอด 1,200 บาท และ วันที่ 10 คุณสั่งซื้อสินค้าอีก 990 บาท ( ยอดรวมสินค้า 2 ชิ้นที่ซื้อในเดือนสิงหาคม 2,190 บาท )
หลังจากที่ได้รับสินค้าชิ้นที่ 2 ( ภายใน 5-7 วันทำการ ) ระบบจะโอนคะแนนแทนเงินสดโดยอัตโนมัติทุกเดือนภายใน 15 วัน นับจากวันที่คุณได้รับสินค้าชิ้นที่ 2 และสถานะการจัดส่งเสร็จสมบรูณ์ ซึ่งคุณจะได้รับคะแนนแทนเงินสด (Mileage Point ) จำนวน 200 คะแนน ภายในวันที่ 30 สิงหาคม

oplus-con1

ตัวอย่างที่ 1  นักช้อปแฟนพันธ์แท้ ช้อปต่อเนื่องเดือนละ 2,000 บาทขึ้นไปติดต่อกัน 6 เดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม 59 – กุมภาพันธ์ 60 จะได้รับคะแนนแทนเงินสด ดังนี้

oplus-con2

ตัวอย่างที่ 2 นักช้อปปริศนา ช้อปไม่ต่อเนื่องทุกเดือน
เช่น ช้อปสะสมในเดือนกรกฎาคม เว้นเดือนสิงหาคม แล้วกลับมาช้อปใหม่ในเดือนกันยายน (ยอดช้อปสะสมเดือนละ 2,000 บาทขึ้นไป) ระบบจะเริ่มนับ 1 ใหม่ ซึ่งหมายถึงคุณจะต้องช้อปสะสมต่อเนื่องในเดือนตุลาคมอีก 1 เดือน เป็นเดือนที่ 2 จึงจะได้รับคะแนนแทนเงินสด ( Mileage Point ) 200 บาท

oplus-con3

ตัวอย่างที่ 3 ตารางคำนวณคะแนนสะสม ( Mileage Point ) ตั้งแต่ กรกฎาคม 59 – กุมภาพันธ์ 60

oplus-con4

checkorder-button

checkmileage-button

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑